ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ข่าวประชาสัมพันธ์


    ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ที่ http://reg.ssru.ac.th ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1/2563
กิจกรรมวิชาการวันส่งคำร้อง
  1. นักศึกษาส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th10 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2563
  2. นักศึกษาส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th11 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2563
  3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th28 ธันวาคม 2563
  4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th28 มกราคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563              ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และขอยกเลิกรายวิชา (W) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีดังนี้

กิจกรรมวิชาการกำหนดเวลา
  1. นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ reg.ssru.ac.th1 - 30 ตุลาคม 2563
  2. นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาด้วยตนเอง ที่ reg.ssru.ac.th5 - 28 ตุลาคม 2563    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๔)


    กำหนดการลงทะเบียนและรายตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 ดังนี้


    ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2562 ที่ http://reg.ssru.ac.th มีดังนี้

กิจกรรมวิชาการวันส่งคำร้อง
  1. นักศึกษาส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th7 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2563
  2. นักศึกษาส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th8 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2563
  3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th30 สิงหาคม 2563
  4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th30 กันยายน 2563    กำหนดการลงทะเบียนและรายตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ดังนี้


    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


    กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนใหม่


    แจ้งการจัดส่งปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562


    กำหนดการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 ดังนี้


    สำหรับอาจารย์ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสอาจารย์ผู้สอน และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (กรณีป้อนรหัสผ่านด้วยเลขบัตรประชาชนไม่ผ่านให้ใช้รหัสอาจารย์ผู้สอนแทน)

    สำหรับนักศึกษา เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสนักศึกษา และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก


    กำหนดการเปิด - ปิดการให้บริการ


    แจ้งวิธีการประเมินอาจารย์ผู้สอน และตรวจสอบผลการเรียน
         ขณะนี้นักศึกษาสามารถ ประเมินผลการสอนผู้สอน, ประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชา และ ประเมินผล/ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

         โดยทำการเข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนู "ระบบประเมินการเรียนการสอน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ระบบประเมินการเรียนการสอน"

         กรณีต้องการตรวจสอบผลการเรียนให้คลิกที่เมนู "ผลการเรียนรายภาคเรียน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ผลการเรียนรายภาคเรียน"